Partner pro Váš byt či dům

Partner pro Váš byt či dům

14.03.2022 - Pozvánka na členskou schůzi BD Dukelská 42-43

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

družstva Bytové družstvo Dukelská 42-43, která se koná v klubovně Svazu letců Příbor

na adrese Dukelská 1346, Příbor

 

dne 31. 03. 2022 od 17:00 hod s následujícím programem:

  • Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů členské schůze družstva
  • Změna stanov družstva
  • Volba předsedy družstva
  • Projednání hospodaření družstva v roce 2021 včetně schválení výše nájemného pro členy družstva za rok 2021 a účetní závěrky za rok 2021
  • Projednání organizačních a provozních záležitostí, prostor pro diskuzi a návrhy z pléna
  • Závěr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přílohou této pozvánky je návrh nového znění stanov včetně komentáře pro členy. Účetní závěrka 2021 a zpráva o hospodaření družstva v roce 2021 bude k dispozici u správce družstva ISA CONSULT s.r.o. nejpozději 15 dnů před konáním členské schůze. Pozvánka je rovněž zveřejněna na webových stránkách družstva - https://www.isarege.cz/novinky/.

 

Prezentace členů družstva proběhne od 16:45 hod.!

 

S ohledem na skutečnost, že o změně stanov musí být pořízen notářský zápis, je zapotřebí u prezence členů předložit občanský průkaz, vezměte si jej s sebou.

 

Zastupování člena družstva na členské schůzi je možné na základě plné. U prezence je zapotřebí předložit originál plné moci a kopii plné moci, která zůstane v držení družstva (součást prezence).          
Vzory plných mocí naleznete na internetových stránkách ISA CONSULT s.r.o. (správce družstva) https://www.isarege.cz/formulare-ke-stazeni/.

 

 

Respektujte, prosím, společenský odstup (2 m), tento dodržujte i při čekání na zápis do presenční listiny.

 

 

 

V Příboře dne 13. 3. 2022

 

 

 

 

Roman Bencalik

zmocněný člen družstva

Bytové družstvo Dukelská 42-43

Naše pobočky