Partner pro Váš byt či dům

Partner pro Váš byt či dům

11.10.2021 - Bytová družstva - přizpůsobení stanov nové legislativě

Spustili jsme proces přizpůsobování stanov bytových družstev - našich klientů nové legislativě. Změna stanov je vyvolána zákonem č. 163/2020 Sb. a zákonem č. 33/2020 Sb., které novelizovaly zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“).

Mezi hlavní změny řadíme:

  • Nově § 744 odst. 2 ZOK upravuje povinnost určit ve stanovách bytového družstva rozsah běžné údržby a drobných oprav souvisejících s užíváním družstevního bytu a okolnosti, za nich lze stavebně upravovat družstevní byt a dům – na toto reagujeme zejména v článku 28 stanov
  • Změnil se § 731 – nové hlasovací kvórum
  • Náhrady předsedy a místopředsedů tříčlenným představenstvem, působnost kontrolní komise i nadále plní členská schůze v případě družstev bez kontrolní komise
  • Zrušení povinnosti zřídit webové stránky družstva
  • Lze se souhlasem člena doručovat i na jeho e-mailovou adresu
  • Doplnění hlasování PER ROLLAM (nově i forma notářského zápisu)
  • Úprava zákazu konkurence u volených orgánů
  • Nová úprava pro odstoupení členů volených orgánů.

Největší prostor je samozřejmě věnován definici drobných oprav a běžné údržby, kde si každý klient udává své podmínky fungování domu.

Celý proces je náročný na čas a udržení pozornosti a jsme velmi rádi za součinnost na straně klientů. Né všichni stihnou dokončit proces do konce roku 2021, ale našim záměrem je mít ukončení proces v první polovině roku 2022, bude-li to vůle klienta.

Naše pobočky