Partner pro Váš byt či dům

Partner pro Váš byt či dům

16.05.2022 - BD Javorová 766, Kopřivnice - pozvánka na členskou schůzi 2.6.2022 17,00 hod.

Pozvánka NA ČLENSKOU SCHŮZI

 

družstva Bytové družstvo Javorová 766, Kopřivnice, která se koná ve společenské místnosti (bývalý CO kryt) vchodu 768 na ulici Javorová, Kopřivnice.

 

dne  02. 06. 2022  od  17,00 hod.  s následujícím programem:

 

  • Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů členské schůze družstva
  • Změna stanov družstva
  • Projednání a schválení měsíční výše odměny za práci pro družstvo konané na základě dohod o provedení práce s platností od 01.06.2022 – 1.176,-Kč hrubá výše
  • Volba členů představenstva družstva (kandidáti David Svoboda, Karel Prchal, Monika Masláková)
  • Schválení hospodaření družstva za roky 2016-2020
  • Projednání hospodaření družstva v roce 2021 včetně schválení výše nájemného pro členy družstva za rok 2021 a účetní závěrky za rok 2021
  • Projednání organizačních a provozních záležitostí, prostor pro diskuzi a návrhy z pléna
  • Závěr

_________________________________________________________________________________

Přílohou této pozvánky je návrh nového znění stanov včetně komentáře pro členy, zprávy o hospodaření družstva v letech 2016-2020, účetní závěrka 2021 a zpráva o hospodaření družstva v roce 2021. Pozvánka je zveřejněna rovněž na webových stránkách družstva - https://www.isarege.cz/novinky/.

 

Prezence členů družstva proběhne od 16:45 hod.!

 

S ohledem na skutečnost, že o změně stanov musí být pořízen notářský zápis, je zapotřebí u prezence členů předložit občanský průkaz, vezměte si jej s sebou.

 

Zastupování člena družstva na členské schůzi je možné na základě plné moci. U prezence je zapotřebí předložit originál plné moci a kopii plné moci, která zůstane v držení družstva (součást prezence).          

Vzory plných mocí naleznete na internetových stránkách ISA CONSULT s.r.o. (správce družstva) https://www.isarege.cz/formulare-ke-stazeni/.

 

 

Respektujte, prosím, společenský odstup (2 m), tento dodržujte i při čekání na zápis do presenční listiny.

 

 

 

V Kopřivnici, dne 12. 05. 2022

 

Dagmar Kašpárková

zmocněný člen družstva

Bytové družstvo Javorová 766, Kopřivnice

Naše pobočky