Partner pro Váš byt či dům

Partner pro Váš byt či dům

16.05.2022 - BD Zdeňka Buriana 823 - členská schůze 2.6.2022 18,00 hod.

Pozvánka NA ČLENSKOU SCHŮZI

 

družstva Bytové družstvo Zdeňka Buriana 823, která se koná ve sklepním prostoru domu č.p. 823 na ulici Zdeňka Buriana, Kopřivnice.

 

dne  02. 06. 2022  od  18,00 hod.  s následujícím programem:

 

  • Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů členské schůze družstva
  • Změna stanov družstva
  • Volba členů představenstva
  • Projednání hospodaření družstva v roce 2020 včetně schválení výše nájemného pro členy družstva za rok 2020 a účetní závěrky za rok 2020
  • Projednání hospodaření družstva v roce 2021 včetně schválení výše nájemného pro členy družstva za rok 2021 a účetní závěrky za rok 2021
  • Projednání organizačních a provozních záležitostí, prostor pro diskuzi a návrhy z pléna
  • Závěr

 

Přílohou této pozvánky je návrh nového znění stanov včetně komentáře pro členy, účetní závěrka a zpráva o hospodaření družstva v roce 2020 a v roce 2021. Pozvánka je zveřejněna rovněž na webových stránkách družstva - https://www.isarege.cz/novinky/.

 

Prezence členů družstva proběhne od 17:45 hod.!

 

S ohledem na skutečnost, že o změně stanov musí být pořízen notářský zápis, je zapotřebí u prezence členů předložit občanský průkaz, vezměte si jej s sebou.

 

Zastupování člena družstva na členské schůzi je možné na základě plné moci. U prezence je zapotřebí předložit originál plné moci a kopii plné moci, která zůstane v držení družstva (součást prezence).          

Vzory plných mocí naleznete na internetových stránkách ISA CONSULT s.r.o. (správce družstva) https://www.isarege.cz/formulare-ke-stazeni/.

 

 

Respektujte, prosím, společenský odstup (2 m), tento dodržujte i při čekání na zápis do presenční listiny.

 

 

 

V Kopřivnici, dne 15. 05. 2022

 

Zdeňka Todićová

předseda družstva

Bytové družstvo Zdeňka Buriana 823

Naše pobočky