Novinky
Archiv aktualit

Všem našim klientům vše nejlepší v roce 2019 ! Navzájem si vždycky přejeme štěstí, zdraví, lásku, a já doplňuji šikovné, poctivé a krásné lidi kolem nás!

Nový rok jsme společně zahájili sběrem podkladů a dat pro roční vyúčtování služeb a mnozí z Vás řeší záležitosti nesprávného počtu osob žijících v domácnosti, což v má u většiny klientů vliv na rozúčtování. Je to o lidech, o důkazech a všichni máme zájem ten, aby rozúčtování bylo maximálně spravedlivé, a aby ti poctiví nedopláceli na nepoctivé. Všichni víte, že občanský zákoník ukládá oznamovací povinnost uživatelů bytů, ale není zde žádná provázanost na sankce! U společenství vlastníků i u družstev lze využít § 12 zákona č. 67/2013 Sb., který stanovuje příjemci služeb (vlastník, nájemce, nájemce-člen družstva) povinnost oznámit změnu skutečností majících vliv na rozúčtování služeb. V případě nesplnění této povinnosti lze vůči příjemci služeb uplatnit sankci ve výši 50,- Kč za každý den prodlení (pokud stanovy BD či SV neurčují jinak). Budu nám všem přát, abychom měli v domech poctivé uživatelé bytů a tyto sankce nebyly uplatňovány.


Stále se snažíme seznamovat naše klienty s novými skutečnostmi, které mohou ovlivnit jejich rozhodování při správě majetku. S ohledem na složitost a neustále se měnící legislativu je toto velmi těžké a informace, které zpracováváme musejí dostat tzv. lehčí povahu, aby byly vůbec stravitelné. V současném extrémně rychle měnícím se světě skoro denně komunikujeme s naší advokátní kanceláří, neboť život v domech pod hlavičkou BD a SVJ není jen o číslech, ale v poslední době zejména o paragrafech. Abychom alespoň částečně seznámili naše klienty s problematikou GDPR a evidencí skutečných majitelů, uspořádali jsme seminář v Karviné, kde se mimo jiné dozvěděli i záležitosti života domu po technické stránce a nutných kroků pro plánování dlouhodobých oprav a investic do společných částí domu s ohledem na zájem nezvyšování příspěvku do „fondu oprav“.  Z titulu GDPR máme za to, že jste splnili základní povinnosti dané zákonem, případné dotazy směrujte na naši kancelář, budeme konzultovat s advokátní kanceláří a dáme zpětnou vazbu. Když není časový prostor na uspořádání setkání, zasíláme upozornění a základní instrukce vedení domu e-mailem a následně zjišťujeme zpětnou vazbu, jak bylo s informacemi naloženo.


Vážení,

touto formou si Vás dovoluji informovat, že bytová družstva mají povinnost do 1. 1. 2019  nechat své skutečné majitele zaevidovat v novém informačním systému veřejné správy nazvaném „Evidence údajů o skutečných majitelích“. Bytová družstva také musí vést i průběžnou evidenci aktuálních údajů o svých skutečných majitelích, včetně údajů o skutečnosti, která zakládá jejich postavení jako skutečného majitele. Evidence se tedy dělí na vnitřní (vede si přímo družstvo a má ji u sebe) a vnější (Evidence údajů o skutečných majitelích u rejstříkového soudu). Vnitřní evidence by měla obsahovat více dílčích informací a dokladů tak, aby bylo možné podložit úvahu statutárního orgánu o určení skutečného majitele/skutečných majitelů a do vnější evidence se uvede pouze vzešlý výsledek, který se doloží potřebnými listinami (nejčastěji čestné prohlášení BD, že nikdo ze členů nedisponuje více než 25% hlasů). Podává-li se návrh v písemné podobě, musí být podpis na něm úředně ověřen.  Údaje o skutečných majitelích jsou bytová družstva povinny uchovávat nejméně 10 let od zániku takového vztahu. Skutečným majitelem je podle evropské směrnice fyzická osoba, která má v konečném důsledku kontrolu nad majetkem vyčleněným do struktury (například právě bytové družstvo) a má z něj určitý (majetkový) prospěch. Typicky je u bytových družstev skutečným majitelem podle směrnice a zákona statutární orgán družstva (tedy členové představenstva nebo předseda a místopředsedové). Do Evidence údajů o skutečných majitelích tedy družstvo bude nejčastěji zapisovat členy představenstva či předsedu a místopředsedy. Zápis se provádí pomocí inteligentního formuláře dostupného na adrese https://issm.justice.cz/ .

 Do evidence se o skutečném majiteli zapisuje:

  1. a) jméno a adresa místa pobytu, popř. také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,
  2. b) datum narození a rodné číslo, bylo-li mu přiděleno,
  3. c) státní příslušnost a
  4. d) údaj o
  5. podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se postavení skutečného majitele na přímé účasti v právnické osobě,
  6. podílu na rozdělovaných prostředcích, zakládá-li se postavení skutečného majitele na tom, že je jejich příjemcem, anebo
  7. jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jinak (například právě z důvodu postavení statutárního orgánu).

 Podání návrhu bytovým družstvem na zápis do Evidence údajů o skutečných majitelích je zatíženo soudním poplatkem ve výši 1.000,- Kč. Návrhy podané do 1. 1. 2019 jsou od tohoto soudního poplatku osvobozeny. Každá další změna či zápis po 1. 1. 2019 však bude tímto poplatkem zatížena.